• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PATENTY W MOCY

P. 423 000: Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

P. 419 978: Sposób przygotowania konopi do ekstrakcji, zwłaszcza przemysłowy sposób przygotowania suszu wierzchołków i/lub liści konopi do ekstracji zawartych w nich kannabinoidów

P. 419 977: Sposób otrzymywania ekstraktów z konopi

P. 419 361: Sposób otrzymywania promotowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku

P. 416 008: Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu*

P. 412 010: Komponent paszowy, sposób jego wytwarzania i zastosowania w żywieniu zwierząt

230 687: Biostymulator wzrostu roślin

231 002: Sposób oddzielania niobu (V) od tantalu (V) metodą chromatografii ekstrakcyjnej*

229 753: Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałegonadtlenkiem wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych*

230 911: Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu*

230 651: Sposób wytwarzania nawozu mineralnego typu saletrosiarczanu amonu (siarczanoazotanu amonu) oraz instalacja do realizacji tego sposobu

230 406: Sposób unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych w materiale roślinnym

230 230: Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na składowisku odpadów powiertniczych

230 134: Bioregulator wzrostu roślin oraz sposób wytwarzania bioregulatora wzrostu roślin

229 882: Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

229 818: Sposób otrzymywania krystalicznego nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych*

229 678: Sposób utleniania kwasu azotawego

229 514: Sposób ekstrakcji surowców stałych lub ciekłych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

228 614: Sposób sprzężenia kompleksu chemicznego z elektrociepłownią wykorzystującą jądrowy reaktor wysokotemperaturowy HTR

228 554: Kosz ekstrakcyjny

228 553: Kosz ekstrakcyjny

227 424: Sposób równoczesnego ekstrahowania i frakcjonowania olejów roślinnych ditlenkiem węgla

227 376: Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

227 375: Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

227 025: Zastosowanie preparatu roślinnego z ortosyfonu groniastego

226 393: Katalizator degradacji tworzyw termoplastycznych i sposób jego wytwarzania*

226 013: Kompozycja kosmetyczna

225 942: Monolityczny katalizator do nisko– i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania

225 878: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 877: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 876: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

225 866: Sposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych

225 143: Sposób otrzymywania boranów cynku na nośnikach krzemionkowych i/lub krzemianowych*

224 994: Mieszanka do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych*

222 267: Sposób ograniczenia emisji tlenków azotu podczas roztwarzania metali przejściowych w kwasie azotowym

220 569: Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 558: Sposób otrzymywania niklowych katalizatorów metanizacji małych ilości tlenków węgla

220 431: Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 334: Kompozycja do chmielenia piwa

220 278: Sposób prowadzenia procesu ekstrakcji surowców naturalnych w warunkach nadkrytycznych

220 089: Sposób syntezy metanolu

220 076: Sposób syntezy metanolu

219 051: Rozpuszczalnik nieorganiczno-organiczny

217 545: Sposób absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

217 503: Reaktor do katalitycznego półspalania gazu ziemnego

217 432: Sposób wydzielania metali z wodnych roztworów ich związków*

217 043: Sposób ekstrakcji wychmielin

216 921: Sposób otrzymywania katalizatorów molibdenowo-kobaltowych

216 822: Sposób usuwania gazów kwaśnych, zwłaszcza ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

215 511: Sposób wytwarzania bezhalogenowego opóźniacza palenia zwłaszcza tworzyw poliolefinowych*

215 482: Sposób usuwania kwasu mrówkowego z trioksanu

215 437: Proces autotermicznego reformingu parowego gazu ziemnego

215 327: Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia*

214 745: Sposób otrzymywania sorbentów syderytowych*

214 604 : Sposób oznaczania zawartości jonów sodowych w surowcach do produkcji poliacetali

213 801: Sposób sterowania procesem kompresji i dekompresji w procesie fumigacji materiałów, zwłaszcza pochodzenia organicznego

213 796: Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

213 468: Sposób ekstrakcji papryki czerwonej słodkiej (Capsicum annuum) ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

213 431: Wódka gatunkowa gorzka z substancją bioaktywną

213 430: Wódka gatunkowa gorzko-ostra

213 429: Wódka gatunkowa gorzka z substancją bioaktywną i naturalnymi substancjami goryczkowymi

213 428: Wódka gatunkowa gorzka z dodatkiem naturalnych substancji goryczkowych

213 241: Sposób przygotowania materiału roślinnego do granulacji, zwłaszcza szyszek chmielowych przeznaczonych do wykorzystania w procesie ekstrakcji nadkrytycznej

212 900: Sposób prowadzenia dezynsekcji surowców roślinnych, zwłaszcza ziół, za pomocą ditlenku węgla

212 633: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych w ditlenku węgla

212 630: Sposób uszlachetniania ekstraktów chmielowych do produkcji piwa

212 627: Sposób otrzymywania stałych zizomeryzowanych ekstraktów chmielowych wzbogaconych w magnez, potas, wapń

212 618: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych

212 166: Sposób oznaczania zawartości kwasu p-tolueno-sulfonowego i kwasu mrówkowego w reaktorze syntezy trioksanu

212 039: Suszarnia z zamkniętym obiegiem do suszenia materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek chmielowych

211 738: Sposób otrzymywania ekstraktu chmielowego

211 726: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania nawozów zwłaszcza mocznika

211 713: Sposób przygotowania roztworu węglanu sodu do wytwarzania nadwęglanu sodu*

211 704: Sposób prowadzenia procesu odparowywania ditlenku węgla w procesie ciśnieniowej fumigacji materiałów, zwłaszcza pochodzenia organicznego

211 597: Preparat do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

211 511: Sposób wytwarzania prekursorów nanowypełniaczy do plastomerów i elastomerów*

211 329: Sposób usuwania kwasu mrówkowego z roztworów przemysłowych formaldehydu

210 552: Sposób mieszania gazu ziemnego w procesie autotermicznego półspalania

210 218: Mieszanka fosforanowa dla przetwórstwa mięsnego*

209 589: Sposób wykonania uszczelnienia podłoża składowiska odpadów*

208 957: Nawóz płynny, zwłaszcza dla roślin krzyżowych

208 193: Płynny nawóz wapniowy z mikroskładnikami z niską zawartością azotu i chlorków

208 160: Sposób wytwarzania spożywczych fosforanów potasu*

207 666: Katalizator do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

206 964: Sposób otrzymywania granulowanych nawozów mineralnych na bazie adduktu mocznikowego

206 934: Sposób otrzymywania cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej gumy*

206 932: Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej*

206 340: Sposób wytwarzania katalizatora do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

201 287: Skoncentrowany nawóz ciekły oraz sposób wytwarzania nawozu ciekłego*

200 216: Sposób wykonywania uszczelnienia podłoża składowiska odkrytego, zwłaszcza dla odpadów komunalnych lub przemysłowych*

199 904: Sposób oczyszczania trioksanu z ciekłych mieszanin wieloskładnikowych

199 303: Nawóz wieloskładnikowy granulowany o przedłużonym działaniu, zwłaszcza dla upraw leśnych i sposób jego otrzymywania

198 453: Sposób wytwarzania trójtiowęglanu sodu*

196 412: Sposób przetwarzania siarczanu sodu na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu*

196 338: Sposób utylizacji roztworów odpadowych z warzelni soli i wytwórni sody amoniakalnej*

195 373: Sposób wytwarzania skondensowanych fosforanów melaminy*

192 502: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

192 197: Preparat do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

191 540: Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu do syntezy amoniaku

EP2774907: Method for continuous manufacture of granular USP nitrogen and phosphate type fertilizers

EP3318326: A method for obtaining promoted cobalt catalysts for ammonia synthesis

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

P. 429378: Modyfikowany katalizator cynkowo-glinowy do parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

P. 429377: Promotowany renem cynkowo-glinowy katalizator parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

EP 16000547.6: Supported catalyst for the abatement of nitrogen (I) oxide emissions especially from nitric acid plants and method for its manufacture

P. 428 832: Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania

P. 428 021: Sposób i instalacja do obniżania stężenia tetrahydrokannabinolu (THC) w ekstraktach z suszu konopi włóknistych o wysokim stężeniu kannabidiolu (CBD)

P. 427 128: Sposób oddestylowania związków lotnych z surowców o niskiej wilgotności

P. 426 725: Instalacja do ekstrakcji surowców roślinnych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

P. 426 414: Obwodowe uszczelnienie kosza katalitycznego w reaktorze utleniania amoniaku zapobiegające bocznikowaniu gazu

P. 426 413: Układ do stabilizacji warstwy katalizatora do rozkładu tlenku azotu (I) N2O w reaktorze utleniania amoniaku

P. 426 403: Uszczelnienie kosza katalitycznego w reaktorze utleniania amoniaku

P. 423 002: Promotowany katalizator cynkowy parowej konwersji tlenku węgla i sposób jego otrzymywania

P. 422 046: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu NPK

P. 421 850: Biodegradowalna kompozycja polimerowa na bazie skrobi termoplastycznej i sposób jej wytwarzania oraz sposób wytwarzania folii z tej kompozycji

P. 420 398: Tworzywa sztuczne z napełniaczem pochodzenia roślinnego i wyroby z nich

P. 419 974: Sposób ekstrakcji konopi

P. 419 284: Sposób elektrochemicznego przetwarzania roztworów soli nieorganicznych na kwas i zasadę*

P. 416 774: Separator proszków, past lub lepkich żywic ze strumienia gazu

P. 415 578: Sposób przeciwdziałania kanałowaniu płynu przepływającego przez złoże drobnoziarniste

P. 413 128: Sposób wytwarzania prekursora katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

P. 412 766: Katalizator do uwodornienia olejów i tłuszczów pochodzenia naturalnego, w szczególności roślinnego oraz sposób jego otrzymywania

P. 411 562: Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu (I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania

P. 408 301: Sposób uzyskiwania substancji czynnych z brzozy

P. 408 188: Sposób otrzymywania roztworów koloidalnych srebra*

P. 407 872: Sposób otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu*

P. 405 926: Sposób obróbki zużytego sorbentu z procesu oczyszczania gazów spalinowych*

P. 404 708: Sposób wytwarzania bezhalogenowego opóźniacza palenia zwłaszcza tworzyw poliolefinowych*

P. 403 763: Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla*

P. 403 028: Sposób i instalacja do ciągłego wytwarzania granulowanych nawozów azotowo-fosforowych typu USP oraz produktów na ich bazie

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.