• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

PATENTY W MOCY

EP2774907: Method and plant for continuous manufacture of granular USP nitrogen and phosphate type fertilizers and products on their basis

P. 412 075: Kompozycja kosmetyczna

P. 409 311: Monolityczny katalizator do nisko– i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania

P. 408 895: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

P. 408 894: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

P. 408 893: Sposób ekstrakcji ksantohumolu z wychmielin

P. 408 302: Sposób otrzymywania kalafonii w proszku i innych substancji żywicznych z drewna drzew iglastych

P. 401 461: Sposób otrzymywania boranów cynku na nośnikach krzemionkowych i/lub krzemianowych*

224 994: Mieszanka do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych*

222 267: Sposób ograniczenia emisji tlenków azotu podczas roztwarzania metali przejściowych w kwasie azotowym

220 949:Sposób redukcji jonów chromu (VI) do jonów chromu (III) w roztworach wodnych

220 573: Sposób otrzymywania niklowo-miedziowego katalizatora do uwodornienia benzenu

220 569: Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 558: Sposób otrzymywania niklowych katalizatorów metanizacji małych ilości tlenków węgla

220 538: Sposób otrzymywania niklowych katalizatorów metanizacji

220 431: Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

220 334: Kompozycja do chmielenia piwa

220 278: Sposób prowadzenia procesu ekstrakcji surowców naturalnych w warunkach nadkrytycznych

220 261: Sposób wykorzystania stopowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku oraz sposób regeneracji stopowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

220 253: Sposób regeneracji stopowego katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

220 236: Sposób desorpcji jonów chromu (VI) z anionitów słabo zasadowych

220 089: Sposób syntezy metanolu

220 076: Sposób syntezy metanolu

219 051: Rozpuszczalnik nieorganiczno-organiczny

217 545: Sposób absorpcyjnego usuwania ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

217 503: Reaktor do katalitycznego półspalania gazu ziemnego

217 432: Sposób wydzielania metali z wodnych roztworów ich związków*

217 043: Sposób ekstrakcji wychmielin

216 921: Sposób otrzymywania katalizatorów molibdenowo-kobaltowych

216 822: Sposób usuwania gazów kwaśnych, zwłaszcza ditlenku węgla z przemysłowych mieszanin gazowych

215 511: Sposób wytwarzania bezhalogenowego opóźniacza palenia zwłaszcza tworzyw poliolefinowych*

215 482: Sposób usuwania kwasu mrówkowego z trioksanu

215 437: Proces autotermicznego reformingu parowego gazu ziemnego

215 357: Sposób oczyszczania wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków

215 327: Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia*

214 969: Sposób oznaczania zawartości wanadu i żelaza w przemysłowych roztworach Benfielda

214 745: Sposób otrzymywania sorbentów syderytowych*

214 604 : Sposób oznaczania zawartości jonów sodowych w surowcach do produkcji poliacetali

214 015: Sposób oznaczania zawartości dietanolaminy i trietanolaminy w roztworach przemysłowych

214 114: Dno sitowe reaktora do reformingu gazu ziemnego

213 801: Sposób sterowania procesem kompresji i dekompresji w procesie fumigacji materiałów, zwłaszcza pochodzenia organicznego

213 796: Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu

213 656: Sposób otrzymywania katalizatorów miedziowych

213 468: Sposób ekstrakcji papryki czerwonej słodkiej (Capsicum annuum) ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

213 431: Wódka gatunkowa gorzka z substancją bioaktywną

213 430: Wódka gatunkowa gorzko-ostra

213 429: Wódka gatunkowa gorzka z substancją bioaktywną i naturalnymi substancjami goryczkowymi

213 428: Wódka gatunkowa gorzka z dodatkiem naturalnych substancji goryczkowych

213 426: Reaktor do parowego reformingu gazu ziemnego

213 241: Sposób przygotowania materiału roślinnego do granulacji, zwłaszcza szyszek chmielowych przeznaczonych do wykorzystania w procesie ekstrakcji nadkrytycznej

212 900: Sposób prowadzenia dezynsekcji surowców roślinnych, zwłaszcza ziół, za pomocą ditlenku węgla

212 633: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych w ditlenku węgla

212 630: Sposób uszlachetniania ekstraktów chmielowych do produkcji piwa

212 627: Sposób otrzymywania stałych zizomeryzowanych ekstraktów chmielowych wzbogaconych w magnez, potas, wapń

212 618: Sposób izomeryzacji ekstraktów chmielowych

212 446: Reaktor do parowego reformingu gazu ziemnego

212 166: Sposób oznaczania zawartości kwasu p-tolueno-sulfonowego i kwasu mrówkowego w reaktorze syntezy trioksanu

212 039: Suszarnia z zamkniętym obiegiem do suszenia materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek chmielowych

211 738: Sposób otrzymywania ekstraktu chmielowego

211 726: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania nawozów zwłaszcza mocznika

211 713: Sposób przygotowania roztworu węglanu sodu do wytwarzania nadwęglanu sodu*

211 704: Sposób prowadzenia procesu odparowywania ditlenku węgla w procesie ciśnieniowej fumigacji materiałów, zwłaszcza pochodzenia organicznego

211 597: Preparat do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

211 511: Sposób wytwarzania prekursorów nanowypełniaczy do plastomerów i elastomerów*

211 329: Sposób usuwania kwasu mrówkowego z roztworów przemysłowych formaldehydu

210 799: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania saletry amonowej

210 798: Preparat do kondycjonowania saletry amonowej

210 562: Sposób usuwania siarkowodoru z gazów syntezowych

210 560: Palnik do półspalania gazu ziemnego

210 552: Sposób mieszania gazu ziemnego w procesie autotermicznego półspalania

210 218: Mieszanka fosforanowa dla przetwórstwa mięsnego*

209 589: Sposób wykonania uszczelnienia podłoża składowiska odpadów*

208 957: Nawóz płynny, zwłaszcza dla roślin krzyżowych

208 193: Płynny nawóz wapniowy z mikroskładnikami z niską zawartością azotu i chlorków

208 160: Sposób wytwarzania spożywczych fosforanów potasu*

207 666: Katalizator do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

206 964: Sposób otrzymywania granulowanych nawozów mineralnych na bazie adduktu mocznikowego

206 934: Sposób otrzymywania cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej gumy*

206 932: Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej*

206 340: Sposób wytwarzania katalizatora do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

201 287: Skoncentrowany nawóz ciekły oraz sposób wytwarzania nawozu ciekłego*

200 216: Sposób wykonywania uszczelnienia podłoża składowiska odkrytego, zwłaszcza dla odpadów komunalnych lub przemysłowych*

199 904: Sposób oczyszczania trioksanu z ciekłych mieszanin wieloskładnikowych

199 303: Nawóz wieloskładnikowy granulowany o przedłużonym działaniu, zwłaszcza dla upraw leśnych i sposób jego otrzymywania

198 453: Sposób wytwarzania trójtiowęglanu sodu*

197 010: Sposób przetwarzania wapna pokarbidowego

196 412: Sposób przetwarzania siarczanu sodu na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu*

196 338: Sposób utylizacji roztworów odpadowych z warzelni soli i wytwórni sody amoniakalnej*

195 373: Sposób wytwarzania skondensowanych fosforanów melaminy*

192 502: Sposób otrzymywania preparatu do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

192 197: Preparat do kondycjonowania nawozów, zwłaszcza mocznika

191 540: Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu do syntezy amoniaku

188 653: Reaktor do syntezy amoniaku

182 974: Płynny nawóz azotowo-wapniowo-magnezowy z mikroelementami

182 971: Sposób otrzymywania nawozu płynnego z wysoką zawartością boru

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

 

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

P. 420 398:Tworzywa sztuczne z napełniaczem pochodzenia roślinnego i wyroby z nich

P. 419 361:Sposób otrzymywania promotowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku

P. 419 284:Sposób elektrochemicznego przetwarzania roztworów soli nieorganicznych na kwas i zasadę*

P. 416 774: Separator proszków, past lub lepkich żywic ze strumienia gazu

P. 416 008: Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu*

P. 415 578: Sposób przeciwdziałania kanałowaniu płynu przepływającego przez złoże drobnoziarniste

P. 415 166: Kosz ekstrakcyjny

P. 415 164: Kosz ekstrakcyjny

P. 414 760: Sposób odzyskiwania metali szlachetnych z odpadów elektronicznych*

P. 414 262: Preparat roślinny z ortosyfonu groniastego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie

P. 413 672: Sposób sprzężenia kompleksu chemicznego z elektrociepłownią wykorzystującą jądrowy reaktor wysokotemperaturowy

P. 413 584: Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

P. 413 128: Sposób wytwarzania prekursora katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

P. 412 766: Katalizator do uwodornienia olejów i tłuszczów pochodzenia naturalnego, w szczególności roślinnego oraz sposób jego otrzymywania

P. 412 552: Dwufazowy preparat do demakijażu

P. 412 550: Maseczka kosmetyczna o właściwościach nawilżających, przeciwstarzeniowych, łagodzących i przeciwzapalnych

P. 412 074: Biostymulator wzrostu roślin oraz sposób jego wytwarzania

P. 412 073: Bioregulator wzrostu roślin oraz sposób wytwarzania bioregulatora wzrostu roślin

P. 412 056: Sposób zaprawiania nasion warzyw oraz zbóż

P. 412 010: Komponent paszowy, sposób jego wytwarzania i zastosowania w żywieniu zwierząt

P. 411 562: Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu (I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania

P. 411 232: Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałego (gleba, osad, kompost) nadtlenkiem wapnia CaO2*

P. 411 144: Sposób oddzielania tantalu od niobu metodą chromatografii ekstrakcyjnej*

P. 410 663: Sposób równoczesnego ekstrahowania i frakcjonowania olejów roślinnych ditlenkiem węgla

P. 409 249: Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu*

P. 408 454: Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych*

P. 408 301: Sposób uzyskiwania substancji czynnych z brzozy

P. 408 188: Sposób otrzymywania roztworów koloidalnych srebra*

P. 407 942: Sposób unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych w materiale roślinnym

P. 407 872: Sposób otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu*

P. 406 604: Sposób utleniania kwasu azotawego

P. 405 926: Sposób obróbki zużytego sorbentu z procesu oczyszczania gazów spalinowych*

P. 405 615: Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

P. 405 614: Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych

P. 405 301: Sposób ekstrakcji surowców stałych lub ciekłych nadkrytycznym ditlenkiem węgla

P. 404 708: Sposób wytwarzania bezhalogenowego opóźniacza palenia zwłaszcza tworzyw poliolefinowych*

P. 403 763: Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla*

P. 403 028: Sposób i instalacja do ciągłego wytwarzania granulowanych nawozów azotowo-fosforowych typu USP oraz produktów na ich bazie

P. 400 590: Autotermiczny reaktor do prowadzenia egzotermicznych reakcji katalitycznych w fazie gazowej

P. 400 589: Reaktor do prowadzenia egzotermicznych reakcji katalitycznych w fazie gazowej

P. 400 588: Reaktor do prowadzenia egzotermicznych reakcji katalitycznych w fazie gazowej

P. 398 837: Sposób wytwarzania nawozu mineralnego typu saletrosiarczanu amonu (siarczanoazotanu amonu) oraz instalacja do realizacji tego sposobu

P. 397 489: Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu*

P. 395 713: Katalizator degradacji tworzyw termoplastycznych i sposób jego wytwarzania*

* - INS Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.