• Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: (81) 473 14 17
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Telefon: +(81) 473 14 87
Do zadań Jednostki Certyfikującej Wyroby należy:
 • ocena zgodności jakości nawozów mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin z krajowym prawem nawozowym 1), (dokumentacja rejestracyjna), wydawanie opinii o spełnieniu wymagań jakościowych i zawartości zanieczyszczeń,
 • ocena zgodności jakości nawozów mineralnych oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wapnujących oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY" z europejskim prawem nawozowym 2) oraz wydawanie certyfikatów Łukasiewicz – INS, Jednostka Certyfikująca Wyroby posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie swojej działalności certyfikacyjnej,
 • ocena zgodności etykiet nawozowych dla "Nawozów WE".

Podstawa prawna:
1) Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (Dz. U. nr 147 poz. 1033); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. nr 183 poz.1229).
2)Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku w sprawie nawozów (Dz. U. UE nr L 304 z dnia 21.11.2003 z późn. zm.).

Zasady wprowadzania produktów nawozowych do obrotu krajowego i europejskiego:

1. Wprowadzanie do obrotu krajowego – nawozy mineralne inne niż WE, środki wspomagające uprawę roślin.

Wprowadzanie do obrotu krajowego – nawozy mineralne inne niż WE , środki wspomagające uprawę roślin;

Jeśli nawóz mineralny / środek wspomagający uprawę roślin spełnia polskie wymagania odnośnie jakości i zawartości zanieczyszczeń, wprowadza się go do obrotu na podstawie zezwolenia Ministra właściwego do spraw rolnictwa lub zezwolenia uzyskanego w innym kraju Unii Europejskiej.

Do uzyskania zezwolenia konieczne są m.in:
 • Sprawozdanie z badań nawozu/środka wspomagającego uprawę roślin przeprowadzone przez jednostki upoważnione lub akredytowane – §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.) Uwaga: Badania przeprowadza się z uwzględnieniem § 3 w/w rozporządzenia, na próbce produktu pobranej przez uprawnionego próbkobiorcę
 • Opinia o spełnieniu wymagań jakościowych i wymagań pod względem zawartości zanieczyszczeń opracowana przez Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
 • Opinia o przydatności do stosowania w zależności od przeznaczenia:
  • w uprawach polowych, na użytkach zielonych i do rekultywacji - opracowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
  • w uprawach sadowniczych i kwiaciarstwie - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • na trwałych użytkach zielonych - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
  • w lasach - Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
 • Projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu (art. 4 ust. 4 pkt 3 ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 147 poz. 1033) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 119, poz. 765 z późn. zm.).

Opinia o spełnieniu wymagań jakościowych i wymagań pod względem zawartości zanieczyszczeń w nawozie mineralnym/ środku wspomagającym uprawę roślin opracowana przez Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

W celu uzyskania opinii należy dostarczyć do Łukasiewicz – INS:
 • zlecenie na opracowanie opinii;
 • wyniki badań nawozu/środka wspomagającego uprawę roślin przeprowadzone przez jednostki upoważnione lub akredytowane potwierdzające:
  • deklarowaną zawartość składników pokarmowych, parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - w przypadku nawozów;
  • deklarowane parametry fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz spełnienie minimalnych wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń - w przypadku środków wspomagających uprawę roślin;
 • wypełnioną Deklarację producenta/importera;
 • projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby lub stymulatora wzrostu;
 • kartę charakterystyki nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby lub stymulatora wzrostu.
Dokumenty do pobrania:

 

 

2. Wprowadzanie do obrotu europejskiego – nawozy mineralne oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY”.

Wprowadzanie do obrotu europejskiego – nawozy mineralne oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY”

Nawozy należące do typu nawozów ujętych w Załączniku I Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów i spełniające wymagania ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, mogą być oznakowane znakiem „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY”. Są to nawozy wyłącznie mineralne, wyprodukowane bez dodatków substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Nawozy "WE" można wprowadzać do obrotu bez dodatkowych pozwoleń. Podmiot wprowadzający do obrotu nawóz WE jest odpowiedzialny za jego jakość i prawidłowe oznakowanie. W instytucie Łukasiewicz – INS, na życzenie Klienta dokonywana jest ocena zgodności jakości nawozu oraz ocena zgodności oznakowania identyfikacyjnego nawozu oznaczonego „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY”.

Certyfikat zgodności jakości nawozu mineralnego oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY”

W celu uzyskania certyfikatu zgodności jakości nawozu należy dostarczyć do Łukasiewicz – INS:
 • zlecenie opracowania certyfikatu zgodności jakości,
 • wniosek o certyfikację,
 • kwestionariusz producenta,
 • wypełnioną Deklarację producenta/importera,
 • wyniki badań potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez nawóz/środek wapnujący.

Proces certyfikacji prowadzony jest w oparciu o Program Certyfikacji Typu 2 według normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Wykaz zatwierdzonych akredytowanych laboratoriów, które na mocy art. 30 i art. 33 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 są właściwe do kontroli zgodności nawozów WE z wymogami tego rozporządzenia opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2006/C148/02);

Uwaga 1: Badania przeprowadza się z uwzględnieniem p. A. 2. załącznika IV Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 w próbce produktu pobranej przez wyspecjalizowanych próbkobiorców, upoważnionych do tego celu przez państwa członkowskie.

Uwaga 2: Dla środków wapnujących WE należy dostarczyć dokument potwierdzający pochodzenie złoża.

Certyfikat zgodności oznakowania identyfikacyjnego nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY”

W celu uzyskania certyfikatu zgodności oznakowania identyfikacyjnego nawozu oznaczonego znakiem „NAWÓZ WE”/„NAWÓZ WE – ŚRODEK WAPNUJĄCY” należy dostarczyć do Łukasiewicz – INS:
 • zlecenie na opracowanie certyfikatu zgodności oznakowania identyfikacyjnego,
 • wypełnioną Deklarację producenta/importera,
 • projekt etykiety.

 

 

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.